ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

27 أكتوبر 2013

Back To Front
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
2/23/2021 8:10:06 PM

Braking Lane

2/18/2021 1:53:14 PM

Астероидыحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
“Back to Front” è un progetto nato dalla volontà di quattro musicisti canavesani di voler far rivivere l’hard rock anni ‘70/’80, reinterpretando i brani più coinvolgenti e melodici di gruppi storici, fra i quali Deep Purple, Van Halen, Alice Cooper, Bon Jovi, Kiss, Jeff Healey, Thin Lizzy e Gary Moore. Ed è proprio interpretando Gary Moore che il gruppo ha trovato la naturale ispirazione artistica diventando tribute band di questo Guitar Legend del panorama musicale internazionale. Due sono le caratteristiche che distinguono lo spettacolo musicale dei Back to Front: la prima riguarda la playlist che, rimanendo fedele al musicista irlandese, prevede brani che spaziano dall’ hard rock al rock blues alle ballad strumentali risultando gradevole all’ascolto ad ogni età e non solo ai fans dell’artista; la seconda invece riguarda la formazione che rispecchia fedelmente quella del Wild Frontiers Tour del 1987 e che permette alla band di ricreare fedelmente le sonorità emozionanti ed uniche di quel periodo.
Dario Scollo   27 أكتوبر 2013 11:22
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 03:07
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 03:05
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 03:04
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 03:03
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 03:02
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 03:00
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 02:54
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 02:46
Dario Scollo   25 أكتوبر 2013 02:39