ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

31 يناير 2013

De Stijl Ketz
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
6/2/2021 3:41:37 PM

Cigany Mohawk

6/1/2021 9:33:50 AM

Team DUODENOحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Here on Facebook!
https://www.facebook.com/DeStijlKetz
Daniele Ghiotto   31 يناير 2013 04:11
WELCOME! We are De Stijl Ketz!


I De Stijl Ketz nascono nella primavera del 2010 e, dopo qualche diverbio e abbandoni vari si consolidano con la formazione durata fino al settembre 2012 che vede l'abbandono del cantante Daniele. Così ora: Cristiano Gatto alla chitarra ritmica, Daniele Ghiotto alla batteria, Stefano Ghiotto (sì, è suo fratello) al basso, Marco Gaglione alla chitarra solista (+ Versi) e la new entry Paolo Perani alla voce.


Le influenze e gli ascolti della band sono estremamente diversi, dal metal più estremo ai gruppi indie inglesi passando per il rock mainstream di tutte le epoche. Trovano un punto d'incontro nel rruock anni '90, in buona parte rappresentato dal movimento grunge, che accomuna un pò tutti e cinque: con la sola eccezione del Gaglio che ha il cuore rivolto agli anni '80, e si vede!
Queste "differenze" musicali fanno però buon gioco, rendendo il gruppo più eclettico e aperto a vari stili musicali, con un'improta però molto caratteristica e personale.

Attualmente il repertorio si basa quindi sul grunge e il rock anni '90: Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Nirvana, Soundgarden, Gun, Red Hot Chili Peppers, and many others.

A breve, alcune demo Live in studio!


STAY RRUOCK!!
Daniele Ghiotto   31 يناير 2013 04:07
Daniele Ghiotto   31 يناير 2013 03:54
Daniele Ghiotto   31 يناير 2013 03:54
Daniele Ghiotto   31 يناير 2013 03:53