ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

07 أبريل 2014

Fade To Rage
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/10/2018 11:20:38 PM

Petite nao'

12/10/2018 9:15:36 PM

Arkaidحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I Fade To Rage nascono nel gennaio 2012,
dall'unione di Thomas Beggiato alla voce,
Giacomo Cabrele alla chitarra, Andrea Disarò
al basso e Nicola Brusamolin alla batteria.
I membri sono tutti giovanissimi, dai 16 ai 19 anni.
L'idea di suonare RATM parte da un'idea
comune, ma soprattutto per la bravura del
cantante di rappare molto abilmente. Oltre alle cover
i Fade To Rage cominciano a scrivere canzoni sempre in stile
Crossover/Rapcore; l’attività di inediti viene lanciata nel Maggio
2013, con il brano che ha fatto il giro delle radio locali
‘Let’s Give it A Shot’. I Fade To Rage sono stati i più
giovani a partecipare allo Shockando Festival 2012 di
Piazzola Sul Brenta (video disponibili su Youtube).
Nel Febbraio 2013 dopo aver festeggiato il primo anno
di attività i Fade To Rage si troveranno davanti un inizio
2013 spettacolare: dalle ammissioni al
TOUR DI FESTIVAL SHOW 2013, fino ad arrivare
al PIAZZOLA LIVE 2013. Il 1 Giugno 2013 i Fade To Rage
vengono selezionati come finalisti al MMI di Vicenza per il
Music Village organizzato da Event Sound Promotion in Puglia.
Dopo aver registrato il singolo di lancio ‘Let’s Give it a Shot’,
i Fade To Rage lo propongono dal vivo sul palco del
Festival Show in Prato della Valle, davanti a oltre
4000 persone. Il giorno dopo ottengono la prima pagina sul
Mattino di Padova del 1 Luglio 2013.
A ottobre 2013 dopo diversi concerti aggiunti alla lista
i Fade To Rage cominciano a stendere altri pezzi che verranno
registrati nella demo in arrivo ad Aprile 2014.
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:11
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:09
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:09
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:08
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:08
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:07
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:07
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:07
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:07
Andrea Disarò   07 أبريل 2014 04:07