ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

24 يناير 2014

Gianoface
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
2/19/2019 3:05:28 PM

La PREC

2/19/2019 11:13:30 AM

ペントノートحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Ciao, sono Pino, ho letto il tuo annuncio, mi piacerebbe incontrarti e discutere un
po’… Così sono nati nel 2009 i Gianoface, dall’incontro di Giuseppe Comezzi,
batterista del gruppo e Roby Jurghen, chitarrista e compositore.
La formazione ha subito varie evoluzioni con l’ingresso e la fuoriuscita di numerosi
elementi fino a raggiungere l’attuale formazione: Roberto Foti Jurghen(Chitarra),
Giuseppe Comezzi (Batteria), Stefano Anello (Chitarra), Romina Bufano (voce) e
Carlo Prosperi (Basso).
L’idea di base è quella di promulgare un sound che fonda le sue radici su sonorità
blues mediterranee miste al jazz e alla bossanova, cercando di non stravolgere i
canoni fondamentali, anzi utilizzandoli per creare nuove vibrazioni.
I brani prodotti mettono in risalto la ricerca del gruppo dell’unione profonda che
lega la vita di tutti i giorni con le debolezze ma anche le roccaforti dell’animo
umano, cercando di risaltare, con le proprie sonorità, sia strumentistiche che vocali,
questi legami, cercando di liberare, almeno in musica, i desideri inibiti che,
inconsciamente, inondano l’essenza dell’uomo.
Senza musica la vita sarebbe un errore. (Friedrich Nietzsche)
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:18
It's A Dream Summer
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:15
Check
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:14
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:10
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:09
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:08
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:08
Roberto Foti   24 يناير 2014 09:07
I Know

Roberto Foti   24 يناير 2014 09:06
The Flight

Roberto Foti   24 يناير 2014 09:04