ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

06 سبتمبر 2014

Bluealma
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/10/2018 3:24:03 PM

STRAIGHT

12/10/2018 10:23:06 AM

PAZZOحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I Bluealma con oltre 300 voti di scarto sono i primi tra le 10 band vincitrici che entrano a far parte della compilation FreeToBeDownloaded Vol2 #FTBD2014, che troverete in free download dal 7 settembre 2014 sul portale musicale PlindoDotCom.
Inoltre fino al 21 settembre 2014 è possibile votare la band che potrà esibirsi il 27 settembre al MEI Sangiorgi 2.0 di Faenza di fronte a numerosi esperti del settore e appassionati con un semplice click su questo link http://buff.ly/1oA6zCa , aperta la pagina scorrete, e alla domanda "Quale band vuoi far suonare al MEI?" selezionate Bluealma ed infine click Vota

Sostenere la musica emergente è semplice e gratuito!
#stayclassicstayrock
Nicola Galli   06 سبتمبر 2014 01:23
Al chiaro di sole - ft. Combass (Après la Classe)

Nicola Galli   06 سبتمبر 2014 01:23
Ballata N°1

Nicola Galli   06 سبتمبر 2014 01:22
L'Alchimista

Nicola Galli   06 سبتمبر 2014 01:22
Effimera Follia

Nicola Galli   06 سبتمبر 2014 01:21