ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

23 نوفمبر 2013

PLEONEXIA
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/9/2018 7:04:43 PM

Once Upon the End

12/9/2018 3:47:06 PM

melodeonحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I Pleonexia sono una band torinese che suona Philosophic metal, un miscuglio di hard rock ed heavy metal, con forte influenze epic e anni '80 e testi su tematiche filosofiche. Il termine greco "pleonexia" vuol dire letteralmente volere di più, ed era usato per lo più nella sua accezione negativa, come il volere di più di quello a cui si ha diritto. I Pleonexia intendono però il termine in senso positivo, come una delle migliori qualità dell'uomo che lo spinge a non accettare mai passivamente la propria condizione, ma a cercare sempre di superare i propri limiti.
La band è nata nel 2012, dalla one man band Michele Da Pila, ed è costituita da 6 elementi. Nel 2013 hanno firmato un contratto mondiale con l'etichetta tedesca Pure Underground Records / Pure Steel Records.
Michele Da Pila   23 نوفمبر 2013 12:50
Michele Da Pila   20 نوفمبر 2013 07:17
Michele Da Pila   15 نوفمبر 2013 05:58
Michele Da Pila   15 نوفمبر 2013 05:57