ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

19 مارس 2014

Six Side Man
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
7/21/2019 11:46:43 AM

Ignis

7/21/2019 11:39:23 AM

Symphodiaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Curtain of Fools (promo video)

Dario Laporta    19 مارس 2014 02:12
Wound of Narciso live @ laTenda (Modena)

Dario Laporta    19 مارس 2014 02:10
Dario Laporta    07 مارس 2014 01:47
Dario Laporta    07 مارس 2014 01:46
Dario Laporta    26 فبراير 2014 01:48
francesco sireno   26 فبراير 2014 09:15
francesco sireno   26 فبراير 2014 09:14
francesco sireno   26 فبراير 2014 09:13
francesco sireno   26 فبراير 2014 09:13
I Six Side Man nascono nell'estate del 2012 , quando Dario Laporta decide di fondare un nuovo progetto al fine di comporre brani originali.
Il progetto suscita immediatamente l'interesse di Stefano Bruzzi (batterista dei No More Pain e dei Borderline) con il quale ha condiviso numerose esperienze dal vivo.
I due iniziano già a scrivere ed arrangiare canzoni.
Dopo qualche mese si aggiungono Francesco Sireno (militante nei Kaos India) alla chitarra solista e Federico De Ciantis al basso.
I 4 trovano subito il giusto affiatamento e iniziano ben presto a lavorare su brani inediti.
Tuttora il quartetto è al lavoro nella stesura di canzoni con l'intento di pubblicare l'EP d'esordio.
Dario Laporta    25 فبراير 2014 10:30