ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

03 أبريل 2013

DreadFool
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/12/2018 9:04:16 PM

Black Hope

12/12/2018 9:03:36 PM

DSK Princessحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
L'EP è uscito! Lo porteremo alle nostre esibizioni e abbiamo già pubblicato sulla pagina un assaggio! Se vi piace, beh! Il primo maggio venite alla semifinale del concorso!

I DreadFool sono una band thrash metal che propone il proprio thrash, a tratti psichedelico, a tratti violento e a tratti più punk, con varie sfaccettature, mantenendo un'impronta old school ma non restando nei soliti standard del già sentito, dateci un ascolto per sentire la nostra musica!
Riccardo Giuffrè   03 أبريل 2013 10:31
Atlantis - Fa parte del primo nostro EP!

Riccardo Giuffrè   03 أبريل 2013 10:27
Questa è la copertina del nostro EP in uscita a breve! Il disegnatore è Enrico Ottini, lo ringraziamo per l'ottimo lavoro e beh, vi terremo aggiornati sull'uscita dell'ep!

Riccardo Giuffrè   26 فبراير 2013 07:26
Mirko Tavecchia   04 فبراير 2013 03:21
Mirko Tavecchia   04 فبراير 2013 03:21
Mirko Tavecchia   04 فبراير 2013 03:20
Mirko Tavecchia   04 فبراير 2013 03:20
Mirko Tavecchia   04 فبراير 2013 03:20
Questa è solo una vecchia cover oltretutto col nostro vecchio batterista, siamo al lavoro attualmente su pezzi nostri! Questa sera ci saranno le registrazioni e a breve posteremo altro! Seguiteci!

Riccardo Giuffrè   03 فبراير 2013 06:40
Presto registreremo un demo e avrete una piccola anteprima direttamente qui!
State aggiornati e thrash & roll!
Riccardo Giuffrè   14 يناير 2013 10:16