ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

10 أبريل 2013

Roots of Pain
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/15/2018 11:12:10 PM

Terror Activator

12/15/2018 4:31:10 PM

The Matisse Groupحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I Roots of Pain nascono nel 2007 da un’idea di Martino (basso), Stefano (chitarra) e Marco (chitarra).

Dopo svariati cambi di line-up, un demo/ep, numerose date in provincia di Parma, e dopo composizioni
nate e abbandonate ad ogni cambio di formazione, alla fine del 2010 decidono di fermarsi temporaneamente
per schiarirsi le idee.

Nel 2011 con l'entrata di Simone (batteria) i Roots avvertono di aver intrapreso la strada giusta
e mentre cercano una voce che li rappresenti, cominciano a scrivere nuovi pezzi.

All'inizio del 2012, con l'ingresso di Antonio, i 5 trovano il giusto mix tra death melodico, hardcore e
trash metal che avevano sempre cercato e sono finalmente al completo.

Si mettono quindi al lavoro insieme al nuovo vocalist per dare vita al loro primo full-length, un concept
album ispirato alla profezia Maya e all'apocalisse.

Il disco, la cui registrazione si è conclusa il 21-12-2012 (coincidenza?), vedrà la luce il 18 aprile 2013,
è stato registrato-mixato-masterizzato interamente dal chitarrista degli stessi Roots of Pain, Marco.
Sarà distribuito in digitale worldwide grazie a Memorial records.
Stefano Stelluto   10 أبريل 2013 01:39
Stefano Stelluto   10 أبريل 2013 01:36
Stefano Stelluto   25 مارس 2013 11:45
Roots Of Pain - Countdown To Armageddon album teaser

Stefano Stelluto   24 مارس 2013 12:39
Stefano Stelluto   13 مارس 2013 11:23
Stefano Stelluto   13 مارس 2013 11:23
Pronti per il debutto del 4 Aprile @LATTE+ (BRESCIA) h22.00
Stefano Stelluto   13 مارس 2013 11:18