ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Transilvania
 TransilvaniaBassano Del Grappa, Vicenza عرض الخريطة

Il Transilvania è un istituzione riconosciuta ed amata da tutti i gruppi emergenti e dalla nuove band rock della regione che conoscono bene l'impegno della direzione artistica per promuovere la musica emergente locale. Naturalmente il club, pur essendo impegnato nella produzione di band emergenti locali e di gruppi rock della città e della regione, integra la lista delle serate con artisti professionisti e band già affermate e conosciute. Ma la vera passione della direzione artistica è e rimane la scoperta di nuovi talenti ed è per questo che nasce la collaborazione con un concorso rock per band emergenti come Emergenza che porta un respiro internazionale alla programmazione dedicata alla musica emergente locale. Dal Transilvania al mondo senza ritorno è diventato da allora il programma di moltissime band emergenti della regione che attraverso il loro talento e la loro passione potranno candidarsi ad essere le star di domani. Come tutta la catena dei Transilvania Live in Italia ed all'estero il locale ha oggi terminato l'attività.