ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/21/2018 7:56:39 PM

Riccardo.

5/21/2018 10:52:11 AM

Anærikحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Rodeo Live Club
 Rodeo Live ClubVia Cormoni Località Pulsano, Taranto عرض الخريطة

Il rodeo Live club che ha ormai cambiato nome e gestione e si chiama Beyaz (appunto ex Rodeo Live Club) di Pulsano è stato uno spazio importantissimo per le band emergenti italiane. I locali di musica live in Puglia non sono numerosissimi a fronte di un movimento di musicisti attivo e pieno di talento. I nuovi gruppi rock italiani provenienti dal tacco dello stivale hanno avuto, fin quando il club è stato aperto, la possibilità di promuovere la propria musica attraverso i concerti dal vivo. Nell'ambito dell'attività dedicata ai nuovi gruppi rock Emergenza ha prodotto al Rodeo alcune bellissime ed indimenticabili serate in collaborazione con Emergenza Radio che svolgeva in quel contesto la funzione di una vera e propria radio delle band emergenti.

مواعيد حفلات الموسيقية
Previous Shows
15 مايو 2004
23 يناير 2004
22 يناير 2004