ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

25 فبراير 2014

Trick Play
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
3/18/2018 5:50:19 PM

Grimace

3/18/2018 5:49:43 PM

Grimaceحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Live

Alessio Dainese   25 فبراير 2014 12:48
Durante l'esibizione in una Tv locale

Alessio Dainese   25 فبراير 2014 12:47
Dopo la vittoria di un contest

Alessio Dainese   25 فبراير 2014 12:47
Alessio Dainese ed i Green Day (Bologna 2013)

Alessio Dainese   25 فبراير 2014 12:46
Se dimentico - Trick Play ( Live Altichiero )

Alessio Dainese   25 فبراير 2014 12:44
Welcome to my life / Se dimentico - Trick Play ( Live )

Alessio Dainese   25 فبراير 2014 12:42
Abbiamo tutti e cinque voglia di suonare e di divertirci con la musica, il nostro più grande hobby e interesse. Ci siamo formati nel ottobre 2012 per l'iniziativa di Alessio Dainese, cantante e chitarrista della band, contattando il bassista e seconda voce, Matteo Coin, che ha accettato la proposta immediatamente è col sorriso sulle labbra. In seguito entrano il buon Nicolò Fornezza, chitarrista e seconda voce, ed infine Michael Giacomazzo, alla batteria. Abbiamo subito trovato la sintonia e la giusta carica per iniziare al meglio, con qualche cover punk rock o rock classico. Dopo quasi un anno, l'aggiunta di un nuovo membro, Michele Zancato, che prende posto alla batteria, e Michael torna al suo strumento nativo, la chitarra. Uno dei nostri progetti è di scrivere pezzi nostri, e cercare di portarli in giro come nostro urlo liberatorio, e farci conoscere sopratutto per quello che scriviamo e che vorremo trasmettere alla gente che ci ascolta.
Una particolarità speciale della nostra band, è che il cantante, Alessio Dainese, ha cantato insieme alla celebre band Green Day, il 6 Giugno 2013, nel palco di Bologna, di fronte a 15.000 persone, scelto tra i tantissimi fan dal frontman Billie Joe Armstorng.
Alessio Dainese   25 فبراير 2014 12:38