ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

08 مارس 2014

Sheezard
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
CERCACI SU FACEBOOK!
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:38
SHEEZARD

Gli “Sheezard” nascono all'inizio del 2010, quando Fabio (Chitarra),
Andrea "Tos" (Chitarra), Riccardo "Tama" (Basso), Daniele (Batteria) e Alessia (Voce) danno inizio alla loro voglia di creatività in ambito musicale.
Sin dall’inizio si capisce che il gruppo è indirizzato a dar vita a canzoni Rock & Hard Rock. Nel marzo 2010 il gruppo inizia ad esibirsi live nei primi locali e festival, conquistando un buon seguito grazie alla propria carica live ed alle proprie canzoni originali ed all'interpretazione di alcuni pezzi di successo.
Dopo un anno intenso con vari live, festival, contest e 10 pezzi scritti il gruppo è costretto a separarsi dalla sua cantante ed iniziare così la ricerca di una nuova voce per questo ruolo così difficile.
La ricercasi conclude dopo 3 mesi con l'arrivo di Alessia, con la quale nel Marzo 2012 il gruppo incide il primo EP "Time" contenente 4 pezzi.
Vincono il primo contest "CI SIAMO ANCHE NOI!" ad Aprile 2013.
A Gennaio 2014 la line-up cambia con l'ingresso di Giovanni alla batteria.
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:38
The Long Road

Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:38
Time

Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:34
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:29
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:29
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:29
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:28
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:28
Andrea Tosello   08 مارس 2014 10:27