ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

16 مايو 2014

Duo Ombra
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/23/2018 11:46:08 AM

CanZone

10/23/2018 11:45:51 AM

CanZoneحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
ECCO IN ANTEPRIMA LA SCALETTA PER DOMANI
1 Stipendi rubati
2 Cos'è la vita
3 Onda asciutta
4 Sognatori attempati
5 Un altro cuore
6 Per vivere
Andrea Brotini   16 مايو 2014 03:34
Stasera il Duo Ombra di nuovo al lavoro per la nuova scaletta per la finale del 17 maggio a Livorno @The cage club.....
L'orario in cui ci esibiremo è per insonni: l'1.30!!! Ma questo, da regolamento, succede a chi arriva dietro e deve per forza rimontare... Per questo una domanda sorge spontanea..."scusami sai, dimmi come affronterai, questa salita".....
See you soon.
DUO OMBRA
Andrea Brotini   17 أبريل 2014 04:47
Sul palco prima dell'esibizione
Andrea Brotini   14 أبريل 2014 01:35
Andrea Brotini   14 أبريل 2014 01:34
Il secondo pezzo in scaletta nella serata dell'11 aprile al "The Cage", Livorno - Un altro cuore

Andrea Brotini   14 أبريل 2014 01:32
Il DUO OMBRA a sorpresa passa il turno e stacca il biglietto per la finale di Livorno.
Dopo la riunione tecnica di lunedì 14 aprile vi daremo data e ora del nuovo concerto presso "The Cage" a Livorno
Andrea Brotini   13 أبريل 2014 10:44
Vi diamo un sunto del Duo Ombra con il nuovo brano "Sognatori Attempati"
Nico Maffei   07 أبريل 2014 09:27