ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

11 فبراير 2014

LE CHOIX
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
7/20/2018 12:02:17 PM

iMPROVED RELiGiON

7/17/2018 8:54:30 PM

Проснись&Пойحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
“Le Choix” viaggio intenso e profondo, a tratti quasi esasperante, nei suoni e nelle parole.
La ricerca della spiegazione ed accettazzione del tempo che passa inesorabile e alle continue mutazioni che provoca in noi stessi.
Giunge implacabile il momento di porsi davanti ad uno specchio, di guadare in esso la proiezione di ciò che abbiamo alle spalle, di mettere in discussione e mettersi in discussione.
Come una sorta di passaggio di consegne fra una vita ed un altra,
non c’è meglio o peggio, giusto o sbagliato, c’è solo nuovo e vecchio,
e possibilmente sempre diverso.
Il progetto nasce nel settembre 2011, dall’ incontro tra il chitarrista Fabrizio Marchesani e il cantante Fabio Neri.
A loro si aggiunge subito il chitarrista Francesco Raimondi.
I tre abbozzano i primi brani, cercando nel corso dei mesi a seguire, i musicisti e le sonorità ideali per un nuovo album;
Nell’Aprile del 2012 la scelta ricade su Stefano Scurti al basso e Alessio Pascucci alla batteria.
A giugno 2013 escono con il loro primo album autoprodotto “Finchè vita non ci separi”.
Fabrizio Marchesani   11 فبراير 2014 07:17
Orchidea è il primo singolo estratto dal disco Finchè Vita Non Ci Separi - LE CHOIX

Fabrizio Marchesani   11 فبراير 2014 07:14