ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

09 فبراير 2014

Fabris deejay's
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/23/2018 11:31:29 PM

TRAPOS SUCIOS

4/23/2018 11:24:13 PM

TRAPOS SUCIOSحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Deejay's presenta piccolo assaggio house party mix
Fabrizio Capris   09 فبراير 2014 05:13
Dj,comincia a esibirsi da solista, ed avere il contatto diretto con il pubblico, nel 1980, combinando con grande abilità, una pluralità di contaminazioni moderne pop,sonorità dei caraibi, vintage melodie disco seventy,eight,e sixty sound,che lo portano,ad proporre un suono vigoroso,e pieno di energia fatta per ballare,il cui incedere ritmico spazia da un mix di pura,classic vocal house,alla deep house,soul full e funky house,dove le melodie si fondono con la ricercatezza dei suoni elettronici, e le sonorità più pure del groove
Fabrizio Capris   07 فبراير 2014 12:22
DJ begins to perform as a soloist, and have direct contact with the public, in 1980, combining with great skill, a plurality of contamination modern pop sounds of the Caribbean, vintage melodies disk seventy, eight, and sixty sound, which lead him , to propose a sound vigorous and full of energy made ​​for dancing, whose rhythmic gait ranges from a mix of pure, classic vocal house, deep house, soulful and funky house full, where melodies are combined with the refinement of the sounds electronic sounds and more pure groove
Fabrizio Capris   07 فبراير 2014 12:22