ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

05 فبراير 2014

Sven Jorgensen & the ''Hello McFly
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/21/2018 5:41:53 PM

The H Case

9/21/2018 1:18:58 PM

Маякиحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
THE PERVERTED DWARF
Nicola Fraccaro   05 فبراير 2014 02:38
THE PERVERTED DWARF
Nicola Fraccaro   05 فبراير 2014 02:38
Gli Sven Jorgensen & the Hello McFly nascono nel febbraio 2013.
Sven Jorgensen, madre danese e padre italiano , lascia il suo vecchio gruppo e si unisce al resto della band che successivamente prendera’ il nome di Hello McFly. Questi orfani gia da tempo di un cantante scoprono in Sven un talento naturale , sia dal punto di vista creativo che tecnico. Subito nasce una proficua quanto naturale collaborazione e il progetto prende subito forma grazie anche ad un’ottima intesa da parte di tutta la band.
Verso la fine dello stesso anno , con la collaborazione e partecipazione di Simone Piccinelli (PLAN DE FUGA) , il gruppo getta le basi per incidere un EP . Infatti nel dicembre del 2013 , la band si trasferisce all’INDIEBOX MUSIC HALL di BRESCIA ,piu’ precisamente nella BAU HOUSE di Simone Piccinelli e iniziano le riprese.
A fine gennaio 2014 finisce il missaggio e la masterizzazione dell’EP .
Nel disco si possono riscontrare richiami a piu’ generi , dimostrazione dei vari gusti musicali dei componenti. Se poi si ascolta attentamete si nota comunque un sound caratteristico che lega tutte le tracce dell’ep .
Nicola Fraccaro   05 فبراير 2014 02:28