ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

30 يوليو 2014

Damp Trouble
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/25/2018 10:52:35 PM

Poltva Sharks

9/25/2018 8:58:13 PM

Lifebreakحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Stiamo lavorando all'uscita del nostro primo album!!!!
Stay tuned!

Simone Troccoli   30 يوليو 2014 12:47
Simone Troccoli   29 أبريل 2014 01:45
Simone Troccoli   29 أبريل 2014 01:45
Simone Troccoli   29 أبريل 2014 01:44
Simone Troccoli   29 أبريل 2014 01:44
Simone Troccoli   29 أبريل 2014 01:44
Simone Troccoli   29 أبريل 2014 01:39
Siamo in Finale a Bolognaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Simone Troccoli   29 أبريل 2014 01:39
Il gruppo nasce da un idea di Elia Lazzari e Luca Fiorito nell'estate del 2011. Già dai primi tempi allestiscono una sala prove tutta loro, comodissima e vicino a casa, che tuttora considerano come luogo di ritrovo più familiare. Dopo alcuni cambiamenti di formazione, i membri definitivi sono: Simone Troccoli “Trocci” alla Batteria e tecnico, Elia Lazzari “Elius” come chitarrista e tecnico, Luca Fiorito “Fiore” alla chitarra e al violoncello, Francesco Menarini “Mena” come bassista e grafico e Pietro Riguzzi "Pit" come voce.

Il nome Damp Trouble, che in italiano significa “Problema Umidità”, nasce dal fatto che la loro sala prove inizialmente era invasa da una grande umidità, successivamente il nome "damp" si è collegato allo stile e alla passione per bellissime location di montagna in cui il gruppo trova spesso l'ispirazione. Da sempre i Damp hanno un forte spirito Rock, e tuttora sentono l’influenza dei grandi gruppi degli anni migliori per questo genere; amano molto la musica melodica e per i loro inediti apprezzano molto l’introduzione di tracce di tastiera e suoni sintetizzati, questo mix di timbri e ritmi da al gruppo un genere molto “alternative”.

Dal 2012 i Damp Trouble iniziano a farsi conoscere a Bologna e provincia, suonando in svariate date, in locali, feste e sagre, e attualmente stanno progettando il primo album inedito.
Simone Troccoli   19 فبراير 2014 01:28
La bimba luminosa!

Simone Troccoli   18 فبراير 2014 08:27