ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

29 أبريل 2014

Matteo e l'allegra Banda Bignotti
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/17/2018 9:43:41 AM

Black Royal

10/17/2018 6:33:33 AM

CATCH MEحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
E aspettando il nostro turno alle semifinali di Emergenza Festival al Latte+ (Brescia) di giovedì 8 maggio, domenica prossima (il 4 n.d.r) saremo il gruppo ospite al Factory (Milano)!!
Matteo Bignotti   29 أبريل 2014 10:36
Ringraziamo tutte le persone che ci hanno votato alla selezione... chi fan e chi no (o forse nuovi fan... chi lo sa?) per noi è stata una serata fantastica... ci vediamo in semifinale!!!
Matteo Bignotti   31 مارس 2014 04:57
In attesa dell anostra esibizione, domenica 16 marzo dalle ore 12.30 alle 13.30, su radio RBV (92.10 Fm o in streaming sul sito www.radiorvb.it) andrà in onda l'intervista a Matteo Bignotti. Sarà un'otima occasione per poter ascoltare anche qualche brano!
Matteo Bignotti   14 مارس 2014 03:06
Notizia dell'ultima ora, nel nostro live del 28 marzo presenteremo in anteprima "L'amore che vuole arrivare", il nuovo singolo presto scaricabile su tutti i digital store, prodotto da Kibo Studio.
Matteo Bignotti   07 مارس 2014 10:25
In attesa del Live di selezione (suoneremo il 28 marzo al Latte+ di Brescia) ci stiamo preparando per entrare in studio a registrare un nuovo pezzo!!
Matteo Bignotti   07 فبراير 2014 03:22
"Barcollando per la strada"

Matteo Bignotti   07 فبراير 2014 03:20
Eccoci qui, montati sul carrozzone di Emergenza... che sia un buon viaggio in compagnia della musica!
Matteo Bignotti   03 فبراير 2014 08:12
"L'ultima ola"

Matteo Bignotti   03 فبراير 2014 08:10
"Matteo e l'allegra Banda Bignotti"

Matteo Bignotti   03 فبراير 2014 08:07
"Matteo e l'allegra Banda Bignotti"

Matteo Bignotti   03 فبراير 2014 08:07