ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

19 ديسمبر 2013

Underwood
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/23/2018 11:43:42 PM

Sora

10/23/2018 11:32:56 PM

Soraحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Giacomo Trivellon   19 ديسمبر 2013 09:26
Live @ OkTORBEfest (Negrar - VR)

Giacomo Trivellon   19 ديسمبر 2013 09:24
© Devis Vezzaro

Giacomo Trivellon   19 ديسمبر 2013 09:24
© Devis Vezzaro

Giacomo Trivellon   19 ديسمبر 2013 09:23
© Devis Vezzaro

Giacomo Trivellon   19 ديسمبر 2013 09:23
UNDERWOOD Irish Folk Band

UNDERWOOD è una folk band che trova fondamento nell'amicizia e nella passione per la musica tradizionale Irlandese. Formata da ragazzi e ragazze dall'Est Veronese, ormai da anni propone ad un pubblico sempre più grande, allegro e festoso, l'affascinante repertorio dell'immensa famiglia che è la musica Celtica.
La band si compone di 5 voci (tra maschili e femminili), supportate dalle leggerissime note di violino e flauto, dell’energico sprizzare di banjo e mandolino, il tutto amalgamato dal poderoso martellare di basso, chitarra e percussioni.

Proponiamo una parte considerevole di brani cantati (“classici” e popolari), vicini all’idea di pub, whiskey e allegria, tipici del Popolo Verde. Un’altra fetta di repertorio è presentata in chiave moderna, anche con personali arrangiamenti, e idealmente ispirata a gruppi folk della “nuova scuola” dell’Irish Music.
Giacomo Trivellon   19 ديسمبر 2013 09:20
Giacomo Trivellon   15 ديسمبر 2013 09:03