ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

26 يناير 2014

RUSH LOVE AND EGO
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 4:45:58 AM

Jessandwest

9/19/2018 4:45:26 AM

Jessandwestحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
non siamo passati per i prossimi concerti e ci e' dispiaciuto, ma ci siamo divertiti un mondo, grazie Sabrina !Grazie Andrea! siete bravissimi, e il pubblico e' molto caloroso !!
Giuliano Carmignani   26 يناير 2014 03:51
ecco dei frammenti dei videoclip che stanno per uscire!!! take rare rush!
pagina facebook and youtube: giuliano rush carmignani

Giuliano Carmignani   22 يناير 2014 12:03
MA COME SI F=?=a???

Giuliano Carmignani   22 يناير 2014 12:02
CACCIATO DALL'AFTER ARRIVA DRITTO AD EMERGENZE FESTIVAL

Giuliano Carmignani   22 يناير 2014 12:02
BENVENUTI NELLO SPAZIO DI RUSH LOVE AND EGO, SIAMO SUL PIANETA EGO ... QUI RUSH CONOSCERA' LOVE.. UNA TRAMA UN PO' ASSURDA, MA LA VITA A VOLTE VA COSI'... LISTEN...

Giuliano Carmignani   22 يناير 2014 12:01
Giuliano Carmignani   22 يناير 2014 11:59
CONCERTO EXPLOLIVE GRUPPO RUSH LOVE AND EGO
MANUELA MISCIOSCIA ATHENA, TEO LUCIANI E RUSH" DIRETTI DA DARIO TARTARELLI VI PORTERANNO IN INNUMEREVOLI SITUAZIONI "OUSTSIDER IN"
DALLA FANTASIA ALLA PIU' CRUDA REALTA' DI TUTTO "L' AMORE E L'EGO" CHE ABBIATE MAI IMMAGINATO DAL TEATRO ESPLORATIVO ALLA COREOGRAFIA, DAL PIANETA EGO ALLA STORIA DEI GIGOLO FRANCESI DEGLI ANNI 60, DAL POP ANNI 80 AL DARK FUCTED... SEE YOU THERE.. RUSH"
Giuliano Carmignani   22 يناير 2014 11:58