ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

15 نوفمبر 2013

MyPeopleSuicide
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
3/20/2018 6:12:28 PM

Roby Sesana

3/20/2018 5:14:23 PM

Gemeloحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
POS 51…il potere della suggestione.

Alessio Assioma   15 نوفمبر 2013 01:46
Dopo una pausa durata sette lunghi anni, tornano sulla scena underground
torinese i MYPEOPLESUICIDE. A calcare di nuovo i palchi sarà la nuova
formazione che vede alle chitarre SteoZ e Donvito, alla batteria Assioma e due
nuovi elementi. L'integrazione di Nico alla voce (ex Procreation) e Fabio al
basso (Interióra), porta la band alla creazione e stesura di nuovi brani
caratterizzati da un sound radicato nella vecchia scuola metal fuso
perfettamente con il post rock moderno e futuro.
Alessio Assioma   15 نوفمبر 2013 01:45