ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

06 ديسمبر 2013

Blood Brothers
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/21/2018 7:59:00 AM

Vulpes Zerda

9/21/2018 7:12:45 AM

Vulpes Zerdaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
La pagina FACEBOOK:
https://www.facebook.com/BoodBrothersAgainstTheWind
Giacomo Fagiolini   06 ديسمبر 2013 11:36
Questa è una lettera. Una lettera d'Amore. Ma la "A" di amore è maiuscola proprio perchè non si tratta di un amore tra fidanzati, o tra padre e figlio. Questo è l'Amore che regna tra un'anziana donna italiana ed il bambino in Africa che lei ha scelto di salvare tramite un adozione a distanza con il movimento "Italia Solidale-Mondo Solidale" (www.italiasolidale.org).
In questa lettera, che compone il testo della canzone, i due corrispondenti ripercorrono la loro vita, condividendola l'una con l'altro e rivivendo tutte le gioie, le ferite e le situazioni in cui sono capitati.

Autore: Giacomo Fagiolini
Gruppo: Blood Brothers Against The Wind

Giacomo Fagiolini   06 ديسمبر 2013 11:17
Giacomo Fagiolini   06 ديسمبر 2013 11:16
Giacomo Fagiolini   06 ديسمبر 2013 11:15
Una band di ragazzi cresciuti a pane, sogni ed E Street Band, U2, DIre Straits, Dylan.
Accomunati dal sogno di dare voce e volume alla propria libertà, e dall'impegno missionario come volontari in Brasile, Kenya e Nord Est Uganda di alcuni di noi.

Vogliamo manifestare noi stessi, e la nostra anima che ama!
Giacomo Fagiolini   06 ديسمبر 2013 11:15