ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

28 سبتمبر 2013

Holidays In Progress
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/24/2018 9:22:11 AM

ZarrowClan

5/23/2018 11:22:27 AM

Barbonautasحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Roberto Di Paola   28 سبتمبر 2013 10:31
Roberto Di Paola   28 سبتمبر 2013 10:29
Gruppo “college punk” versiliese, creato agli inizi dell'anno 2013 da 4 ragazzi (Elia, Samuele, Roberto, a cui poi si è aggiunto a Luglio Andrea) che condividono la stessa passione, la musica. Con le loro sonorità energiche e vivaci, gli Holidays in Progress vogliono far liberare la mente a chi li ascolta, proprio come essere in vacanza.
Il nostro compito è trasmettere gioia, facendo arrivare le nostre sensazioni e le nostre emozioni al cuore di qualsiasi persona ci ascolti. Far divertire il pubblico coinvolgendolo con le nostre canzoni, facendolo cantare, ridere, ballare, liberando la mente da ogni brutto pensiero, staccare per un attimo la spina da questo ordinario e sentirsi finalmente felici. Ecco il significato di “Holidays in Progress”.
Roberto Di Paola   28 سبتمبر 2013 10:27