ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

27 مارس 2013

3M2
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/25/2018 8:17:02 PM

Crank The Tunes

4/25/2018 4:41:10 PM

BURNING DEADحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Marco Crespi   27 مارس 2013 11:54
Marco Crespi   27 مارس 2013 11:53
L'evoluzione ritmica di 2M2.
Al progetto di Mauro Santinelli e Marco Crespi si aggiunge il batterista e percussionista Paolo Pescara.
Lo spazio si allarga a 3M2.

Con l'ingresso di Paolo alle percussioni la dinamica di 2M2 abbraccia nuovi spazi ritmici ed espressivi.
Tuttavia il dubbio su quale direzione intraprendere è grande: brani strutturati, strofa ritornello stacco, giro armonico predefinito?
No, il tempo e le energie a disposizione non lo consentono, il prodotto preconfezionato sa di poco, il mercato è già saturo...
Quindi: improvvisazione pura su... niente!
Nessuno schema, nessun accordo o giro armonico predeterminato, solo l'intuizione del momento e poi gli altri dietro. L'adrenalina del salto nel vuoto molto meglio dell'ossessione di ricordare uno stacco in levare!
Genere? E' la domanda più frequente a cui rispondiamo: adattivo, attivamente adatto a quello che ci circonda.
Concretamente: verrà pubblicato un brano ogni settimana estratto dalla session di prova di 3M2. Il brano non verrà più eseguito proprio a motivo dell'assenza di schema e della volatilità dell'arrangiamento ma rimarrà a testimonianza del percorso intrapreso.
Marco Crespi   27 مارس 2013 11:52