ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

18 مارس 2016

AZIMUT
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
11/16/2018 7:41:51 PM

Lyrixحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Abbraccio Vago

Enrico Ferreri   18 مارس 2016 02:59
Gli AZIMUT

Suonano una musica dal ritmo incalzante e deciso.
Compongono melodie ricercate ed incisive.
Creano sonorità ampie e sognanti che sanno essere anche crude e dirette.

Scrivono testi ermetici in lingua italiana.
Analizzano da diverse prospettive l’uomo e la sua psiche.
Vogliono esporre il loro punto di vista senza imporlo.

Trasmettono energia e grinta durante le loro performance live.
Condividono tutte le loro emozioni senza riserve.
Vogliono far arrivare la loro carica all’ascoltatore in ogni situazione.

Scopri di più su di loro nella loro pagina Facebook
https://www.facebook.com/AzimutItalia
Enrico Ferreri   19 نوفمبر 2015 01:12
Abbraccio Vago

Enrico Ferreri   19 نوفمبر 2015 11:32