ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

09 فبراير 2013

Original Sicilian Style
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/23/2018 12:51:13 PM

CanZone

10/23/2018 11:46:08 AM

CanZoneحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Le Mani - ORIGINAL SICILIAN STYLE feat. Ossido Master

enrico pellegrino   09 فبراير 2013 04:06
Mitra e Pallottole - ORIGINAL SICILIAN STYLE feat. Hi Kee

enrico pellegrino   09 فبراير 2013 04:01
Mitra e Pallottole - ORIGINAL SICILIAN STYLE feat. Hi Kee

enrico pellegrino   09 فبراير 2013 03:59
Inusuale band quella degli Original Sicilian Style. Audaci nel combinare sound reggae in genuino stile siciliano, (batterie Funky, bassi groovosi e chitarre elettriche). Il loro è un reggae sperimentale dove non si rispetta a pieno la linea tracciata, sulle spiagge jamaicane, dai pionieri del genere, ma ci si può trovar coinvolti nel seguire vibrazioni che sanno tanto di una bella giornata di sole siciliana. Le parole raccontano storie in una chiave che non lascia dubbi sulle loro radici affondate nella nera pietra lavica etnea, ritmo e dialetto. Tra sentimenti speciali d’amore e la maturità verso le problematiche sociali, gli Original si collocano come uno degli esperimenti reggae nostrani più promettenti, in un continuo divenire.
enrico pellegrino   09 فبراير 2013 03:59