ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

03 فبراير 2014

JA2M
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/22/2018 9:32:00 AM

Harmonix College

9/22/2018 3:26:42 AM

Vulpes Zerdaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Andrea Pelatti   03 فبراير 2014 09:21
Andrea Pelatti   07 أكتوبر 2013 07:48
Come si a nn amare persone così.. Grazie di tutto ragazzi
Siete unici
Marco Timpano   11 يونيو 2013 03:24
Marco Timpano   11 يونيو 2013 03:23
Emergenza è stata un'esperienza fondamentale. Cinque mesi di lavoro insieme e siamo arrivati quarti tra tutte le band in gara. Questo ci da la spinta e ci motiva per continuare un percorso importante, per costruire un sogno che ora come ora, ci sembra sempre meno irraggiungibile. Vogliamo ringraziare TUTTO lo staff, dagli organizzatori ai semplici assistenti di palco: tutti, dal primo all'ultimo, contribuiscono a rimpire di speranze e di sogni le menti e i cuori di ragazzi spaventati dal loro futuro. In un periodo come questo, pieno di incertezze e di paure, un semplice contest come questo diventa il salva-vita di molti di noi. Grazie davvero.
STATE ROCK!
Jessica Ferrigno   11 يونيو 2013 09:20
-3 ore e ci siamo!!! :-) a fra poco bella gente!!! :-)
Andrea Pelatti   07 يونيو 2013 08:15
Prove generali finite!!! siamo molto contenti del nostro lavoro! a venerdi!!!!
Andrea Pelatti   06 يونيو 2013 04:13
L'adrenalina è già alle stelle... VENERDI' SUL PALCO DEL VIPER!!
Jessica Ferrigno   04 يونيو 2013 06:02
Song:ALTA PRESSIONE live "suoni nella notte"

Andrea Pelatti   03 يونيو 2013 02:54
https://www.facebook.com/JA2M.Firenze
fate un salto nella nostra pagina UFFICIALE!
Andrea Pelatti   03 يونيو 2013 02:53