ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

08 يناير 2013

Nonloso
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/24/2018 11:21:01 PM

Watt In Amps

9/24/2018 11:10:14 PM

Watt In Ampsحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Alessandra Macaluso   08 يناير 2013 12:24
Alessandra Macaluso   08 يناير 2013 12:23
Alessandra Macaluso   08 يناير 2013 12:22
Alessandra Macaluso   08 يناير 2013 12:22
Alessandra Macaluso   08 يناير 2013 12:21
Dall'incontro musicale ed umano tra tre musicisti di provenienze eterogenee
nasce "Nonloso", un terzetto composto da
Alessia Marcato (violoncello) Alessandra Macaluso (oboe) ed
Alessandro Orlando Graziano (voce - armonium Indiano - violino).
In un repertorio composto in larga parte da brani originali composti da Graziano e
rivisitazioni peculiari di grandi successi, emerge una visione contemporaneamente
alta e popolare della musica.
Le differenti estensioni dei due strumenti, il violoncello di estrazione classica di
Alessia, l'oboe dal retaggio folk balcanico di Alessandra, sembrano rappresentare gli
elementi naturali "terra" e "cielo" nei quali si muove la bizzarra vocalità del cantante,
autore di canzoni raffinate che nel suo percorso solista non gli hanno risparmiato
spesso riconoscimenti importanti.
Il sacro ed il profano si rincorrono in un girotondo che sembra attrarre in un mondo
magico coloro che entrano nella casa di.......Nonloso!
Alessandra Macaluso   08 يناير 2013 12:19