ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

03 فبراير 2013

Note di fratellanza
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/21/2018 1:44:53 AM

MYM

4/20/2018 3:48:04 PM

Dreamsenseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Note di fratellanza è un gruppo rap che si forma nel 2012 dopo la divisione della 4p m' crew(artisticamente parlando),quando Elld si unisce a suo fratello Geke.
Come duo iniziano a mettere su nuovi inediti da far ascoltare e partecipano a qualche contest della zona di Prato.
Seguentemente si unisce a loro Dead, l'ex compagno nella 4 p m' crew di Elld.
Formatosi questo nuovo trio,viene scelto di esprimersi con uno stile diverso dallo stereotipo del solito rapper alla moda,viene scelto di scrivere ciò che veramente sentono nella maniera,più libera possibile esprimendo la loro arte su beat originali creati proprio da Dead.
Incisi i primi pezzi ora daranno il massimo per coronare il loro sogno e per reintegrarsi sulla scena.
Ora rimane solo il futuro da scrivere,SCRIVIAMOLO BENE.
Tommaso Calonaci   03 فبراير 2013 11:09
DEAD

Tommaso Calonaci   03 فبراير 2013 11:03
GKD a.k.a Geke

Tommaso Calonaci   03 فبراير 2013 11:03
ELLD

Tommaso Calonaci   03 فبراير 2013 11:02