ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

15 مايو 2015

Swordfish project
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/21/2018 9:22:18 PM

Russian Roulette

10/21/2018 8:12:26 PM

YZARNحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Pronti per la finale di CESENA!!!
Dante Saudelli   15 مايو 2015 02:22
GENERE:
rap / rock / elettronica
Il progetto SWORDFISH è un’ibrido sonoro in continua evoluzione.
Vive dal 2004 ed è costituito da una line-up “anomala”, in quanto il ruolo del batterista è
stato sostiuito dal DJ.
Atmosfere oscure e cambi di tempo per un’anima ostile dalla forte personalità. Le basi
elettroniche, supportate da basso e chitarra creano le fondamenta per una voce femminile
e una maschile, che dettano le sfumature del tempo. Testi diretti, impegnati, a volte irriverenti
e forse scomodi, aggrediti dai graffi sui vinili, ben dosati.
La rivoluzione c’è e bisogna prenderne atto... e Swordfish continua a buttare benzina sul
fuoco. Una band ad alto contenuto energetico.

RICONOSCIMENTI:
- Vincitori ITALIA WAVE FESTIVAL Marche 2013,
- Vincitori concorso “Rock around the cock” 2012,
- Vincitori di Rock targato Italia 2010,
- Italia Wave Festival (finale regionale 2009, 2010)
- Tour Music fest (semifinali nazionali Roma 2008)
- Vincitori del Premio della giuria popolare nel 2006 e nel 2007 al Premio Metauro, organizzato
da Territorio Musicale,

PUBBLICAZIONI:
- Cavia N.9 - SINGOLO (Bonnot - Swordfish Project 2014)
- Di fronte all’evidenza - LP (Bonnot - Swordfish Project 2012)
- A sangue caldo - EP (Swordfish Project - Lamadama 2010)
CONTATTI:
www.swfproject.com
Facebook: Swordfish project page
info@swfproject.com
Dante Saudelli 329.5655833
Dante Saudelli   07 يناير 2015 02:55
Dante Saudelli   07 يناير 2015 02:47
Swordfish live

Dante Saudelli   07 يناير 2015 02:44
Swordfish live

Dante Saudelli   07 يناير 2015 02:43
Swordfish live

Dante Saudelli   07 يناير 2015 02:42
Vincitori "Arezzo Wave Marche 2013"

Vincitori "Rock Targato Italia 2011"

Finalisti "Arezzo Wave Marche 2011"

Vincitori "Territorio Musicale 2008"
Dante Saudelli   07 يناير 2015 02:40
CAVIA N9 nuovo singolo in free download

Dante Saudelli   07 أكتوبر 2014 10:01
Dante Saudelli   07 أكتوبر 2014 09:51
Dante Saudelli   07 أكتوبر 2014 09:51