ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

24 أكتوبر 2012

2M2
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/16/2018 1:15:42 PM

ボナペティ

10/16/2018 11:49:58 AM

Bad Signalحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
2M2 è un progetto musicale incentrato sulla creazione di brani unici e non ripetibili.

I brani sono generati da loop strumentali o vocali che fanno da sfondo musicale sul quale si stratificano assoli, riff ed effetti con intensità ritmica e melodica.

L'esecuzione avviene in presa diretta senza sovraincisioni, l'improvvisazione è spontanea e non programmata.

In questo modo si formano sonorità circolari con melodie di volta in volta diverse e mutanti.

I brani sono pezzi unici che prendono forma durante l'esecuzione per concludersi in maniera imprevedibile.

Le sonorità di 2M2 non rispondono ad un particolare genere quanto piuttosto cercano di rappresentare una molteplicità di atmosfere e sensazioni.

La strumentazione prevede basso, chitarra, voce, effetti e mac.

Alla chitarra midi, voce e mac Marco Crespi, al basso fretless Mauro Santinelli.
Marco Crespi   24 أكتوبر 2012 11:01
Marco Crespi   24 أكتوبر 2012 10:59