ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

23 أكتوبر 2012

Thergo
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/21/2018 6:14:35 PM

Sidewalk Blues Gang

10/21/2018 12:14:23 PM

Katana Sunriseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Thergo...
...come "cercare il lato nascosto delle cose"...
Thergo...
...come “conseguenza di un’azione”...
Thergo...
...come "non fermarsi alle apparenze"...
Thergo...
...come "guardare oltre ciò che è in primo piano"...
Thergo...
...il "dietro" che diventa l'ispirazione della nostra musica!

Ora gli ispirati riff chitarristici di Gianni, i romantici assoli, in puro stile metal, di Johnny, gli interminabili e intriganti fraseggi di basso di David, la superba ritmica imprevedibile di Luca, l'aggressiva dolcezza nella voce di Dora, incorniciati dagli emozionanti versi di Giancarlo S., sono tutti per voi per darvi tante emozioni, tante passioni, tanto divertimento…TANTO ROCK-LIFE!!!
Gianni Carlo Turco   23 أكتوبر 2012 02:27
PURCHE' SIA VIA (live - Rock cafè - Napoli)

Gianni Carlo Turco   23 أكتوبر 2012 02:26
Gianni Carlo Turco   23 أكتوبر 2012 02:26
Gianni Carlo Turco   23 أكتوبر 2012 02:24