ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

12 أبريل 2013

Libertà Vigilata
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 4:45:58 AM

Jessandwest

9/19/2018 4:45:26 AM

Jessandwestحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Max (The Vox)

Paolo Garbolino   12 أبريل 2013 12:18
Paolo Garbolino   12 أبريل 2013 12:16
Marco (Keyboards)

Paolo Garbolino   12 أبريل 2013 12:15
Gabriel (Guitar)

Paolo Garbolino   12 أبريل 2013 12:15
Paolo (Guitar)

Paolo Garbolino   12 أبريل 2013 12:14
Moreno (BassMan)

Paolo Garbolino   12 أبريل 2013 12:13
OmmeiD

OmmeiD!! è un progetto ad impatto zero, musica scacciacrisi potremmo definirla, interamente e volutamente registrato in casa o in luoghi di fortuna, non e’ viziato da artifizi, le parti passate in studio non sono state trattate con filtri, completamente gratuito e scaricabile permette di decidere se e quali brani portare con se.

Siete liberi di stampare la copertina che vi formiamo in formato elettronico e masterizzare il vostro CD oppure semplicemente scaricare sul vostro lettore i file di vostro interesse…

oppure ancora ascoltare i brani attaverso una connessione internet senza avere nulla in locale.

Insomma siete liberi, voi decidete, voi ascoltate, voi decidete, voi scaricate, voi decidete.

Insomma liberi di decidere, liberi di piacervi, liberi di non piacervi, ma soprattutto liberi.

Il costo di tutto questo? ……..niente.

Vi chiediamo solo 10 secondi del vostro tempo per condividere con i vostri amici questa esperienza, sui social network, di persona, via mail insomma siete (indovinate un po’) liberi di decidere in quale forma poterlo fare, e’ tutto quello che richiediamo per ripagare il nostro impegno.

Paolo Garbolino   17 أكتوبر 2012 11:29
Fulvia "La Bionda" Mortarino - Voce, Cori

Paolo Garbolino   17 أكتوبر 2012 11:02
Massimo "Il Folle" Montagnolo - Voce

Paolo Garbolino   17 أكتوبر 2012 11:01
Paolo "Ceres" Ceresa - Batteria, Percussioni

Paolo Garbolino   17 أكتوبر 2012 11:01