ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

16 مارس 2015

stelle del bar
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
2/24/2017 6:09:37 PM

RC-Plane

2/24/2017 5:11:09 PM

The Wolf and The Moonحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Ecco la registrazione del concerto delle Stelle del Bar del 12.3.2015 al Black-out di Roma.
Non siamo passati alla finale, ma siamo comunque arrivati terzi (su 10 band) subito dopo due formazioni che avevano a dir poco 40 anni meno di noi.
Presto pubblicheremo anche un video del concerto.
Bella soddisfazione !!! Buon ascolto !

Arturo Danesi   16 مارس 2015 05:13
La suoneremo domani sera con l'energia di 2000 Watt dietro la schiena.. sarà dirompente !!!!

Arturo Danesi   11 مارس 2015 02:07
Ragazzi, ci esibiremo domani 12 Marzo al Black-out (ore 23:00) per le semifinali di Emergenza Rock 2014. Mi raccomando, venite a sentirci e sosteneteci. Contiamo su di voi !!! Vi aspettiamo.
Arturo Danesi   11 مارس 2015 02:04
Vi piace il blues: non servono nemmeno le parole.. sentitevi questo esercizio di puro divertimento eseguito dalle Stelle del Bar

Arturo Danesi   16 يناير 2015 03:06
Concerto alla Zoobar (semifinali Emergenza Rock 2014) a Roma del 7.12.2014

Arturo Danesi   16 يناير 2015 09:35
Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto e ringrazio tutta la band per la collaborazione e l'affetto che hanno verso di me!!! Forza ragazzi!!
stefano spatuzzi   12 ديسمبر 2014 01:15
A noi piace molto il blues: eccone un esempio

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:50
Anche i bassisti sognano: ecco un sogno del ns. bassista Marco messo in musica

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:47
Un medley fra i brani più vecchi scritti dalle Stelle del Bar

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:44
Un ns. blues_jazz acustico

Arturo Danesi   12 ديسمبر 2014 12:34