ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

16 يناير 2014

EVEL
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/20/2018 2:27:35 PM

VOVK

9/20/2018 2:26:49 PM

VOVKحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
EVEL *ILPALCONONSERVE* Anthea

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:56
EVEL *ILPALCONONSERVE* 23 Settembre

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:56
EVEL *ILPALCONONSERVE* Biancocenere

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:55
Evel nasce nei primi mesi del 2011 da membri provenienti da diverse rock band attive nel milanese, tutti legati da un filo comune: la voglia di esprimere insieme la passione per la musica.

Comincia così un percorso che porta alla creazione di suoni, testi e idee ogni giorno sempre più chiare e libere dagli schemi imposti nei tempi odierni.

Dopo aver trascorso un’estate di duro lavoro nello studio di registrazione Music Market Studio, finalmente nel settembre del 2011 esce l'EP "Nylon, legno e valvole" presentato nel medesimo Studio; in concomitanza con l’uscita del CD inizia il tour promozionale. Nell’aprile 2012 esce l’EP “Acoustic Set #1” seguito dal video ufficiale “Gelida”.

Le sonorità che Evel propone sono caratterizzate da un mix di caldi suoni anni '70, ritmiche serrate rock e un pizzico di cantautorato italiano.

Con l’inizio del tour, la band propone una doppia chiave di lettura musicale: oltre ai classici concerti in elettrico infatti, Evel presenterà anche degli spettacoli in acustico, proponendo i propri brani in chiave riarrangiata, e affiancandoli ad alcune cover selezionate ad hoc per creare un connubio musicale piacevole e intenso.
Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:55
EVEL - Il secondo morso di Eva live@Land of Live 20/10/2011

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:50
EVEL - Fra le Tue Mani live @ Scimmie 27/02/2012

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:49
Biancocenere

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:48
Invisibile

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:48
Fra le Tue Mani

Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:48
Yari Ceriotti   16 يناير 2014 10:46