ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

07 أكتوبر 2012

IPOTENUSA
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/16/2018 6:11:06 PM

Tokken

10/16/2018 1:15:42 PM

ボナペティحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
perfect

Ipotenusa Sg   07 أكتوبر 2012 04:16
Piramidi, la cosa migliore per non identificare
Ostaggi, rapiti dal denaro che dovevano rapire!
Piramidi, la cosa migliore per non identificare
Ostaggi, rapiti dal denaro che dovevano rapire!

La storia insegna, insegna a non insegnare
A non distinguere tra sangue liquido e liquidi in denaro.

Ipotenusa Sg   07 أكتوبر 2012 04:13
Inverno 2010 Non sapendo che fare, dani e lollo decisero di strinpellare due cover con chitarra e batteria che tutto sommato non erano male,allora decisero di trovare un bassista e anche un cantante per rallegrare la "band". Il giorno seguente trovarono un ragazzo di san giovanni che era disposto a cantare e suonare il basso; A cantare era un po scarso quindi è stato sostituito con peeeeh , un rag azzo che vedendo suonare la band a Misano chiese di poter cantare. Dopo un mese si accorsero che il bassista non era in grado di soddisfare i loro standar, allora lo cambiarono con Lenny e iniziò la svolta, ad aprile avevano già registrato il primo ep e iniziarono a fare concerti nelle zone e ora Sono pronti per espandersi in tutta Italia
La BAND:
Daniel Gasperini (chitarra) Lorenzo Galeazzi (batteria) Jacopo Villa (vocal) Lenny Belmonte (basso)
Ipotenusa Sg   06 أكتوبر 2012 12:38