ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

09 مايو 2013

aurinko varjo
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/21/2018 1:44:53 AM

MYM

4/20/2018 3:48:04 PM

Dreamsenseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Eccoci mentre suoniamo durante la semifinale !!!!!!!!

Davide Bozzi   09 مايو 2013 08:21
Yeah !!!!!!! Finale arrivamooooooooooo
Davide Bozzi   04 مايو 2013 08:08
Adesso siamo anche su Sound Cloud !!!!!!
https://soundcloud.com/aurinkovarjo
Davide Bozzi   25 أبريل 2013 07:54
Ecco la nostra pagina facebook e di my space :

https://www.facebook.com/Aurinkovarjo?fref=ts
http://www.myspace.com/aurinkovarjo
Davide Bozzi   11 أبريل 2013 07:45
Eccoci sul palco durante la prima eliminatoria il 4 aprile al latte più di brescia......

Davide Bozzi   10 أبريل 2013 09:17
La prima canzone caricata si chiama: Blue Angel Blues mentre la seconda è I'm Walking
Davide Bozzi   10 أبريل 2013 09:11
Davide Bozzi   09 أبريل 2013 09:16
Gli Aurinko Varjo nascono nel settembre del 2010 con una formazione acustica: Fanny alla voce, Gio alla chitarra acustica e Davaz all'elettrica. Il gruppo immediatamente inizia a esibirsi nei locali nella zona, dove vengono da subito apprezzati grazie alla stupenda voce di Fanny, ma col passare del tempo i tre ragazzi sentono il bisogno di passare all'elettrico, dovuto all'esecuzione di pezzi sempre più rock e poco adatti per la formazione in acustico. Nel maggio del 2011 si aggiunge il talentuoso Piace alle tastiere: un ragazzo "scoperto" da Gio durante una serata in un bar a suonare un ragtime su un vecchio pianoforte scordato. Da questo momento in poi Gio dalla chitarra acustica passa al basso, la band è quasi al completo ma manca qualcosa... Dopo qualche mese, nel ottobre del 2011, entra a completare la band Paolo alla batteria, ragazzo giovanissimo già notato tempo addietro da Gio e Davaz per la sua bravura. Attualmente lavorano alla preparazone dell'album di esordio e dei concerti live.
Componenti
Fanny Costanzo - Voce +++ Davide Bozzi - Chitarra ritmica/solista +++ Giovanni Terraroli - Basso +++ Federico Piacentini - Tastiere +++ Paolo Mattei - Batteria
Genere:
Blues-rock-pop
Davide Bozzi   09 أبريل 2013 09:07
Davide Bozzi   08 أبريل 2013 02:25
Davide Bozzi   05 أبريل 2013 08:46