ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

05 مارس 2015

DO IT
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/23/2018 9:37:15 PM

DОТЛА

9/23/2018 8:23:02 PM

n.uحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Veronica Collerone   05 مارس 2015 12:56
Cover band di esperienza pluriennale che nasce esclusivamente per diletto e per divertimento..ciò che ci unisce un'unica grande passione: la musica, arte per eccellenza che ci accomuna e ci emoziona ogni volta che ci esibiamo su un palco e tra amici. Ci piace metterci in gioco con armonia, gioia e semplicità. Le nostre sono cover e cerchiamo di performarle al meglio, un po' arrangiate a modo nostro pur restando fedeli all' originale. Stiamo lavorando a degli inediti che presto faremo conoscere al nostro pubblico di affezionati.
Il nostro motto é divertirsi sempre e far divertire, la musica non ha tempo e non ha età
Veronica Collerone   02 مارس 2015 11:01
Veronica Collerone   02 مارس 2015 10:43
Veronica Collerone   02 مارس 2015 10:35
Veronica Collerone   02 مارس 2015 10:33